Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) önállóan gazdálkodó központi hivatal, melyet a főigazgató vezet. Az NFH-t a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítja.

Hol találhatóak meg a területi felügyelőségek, és milyen ügyekben illetékesek?

Az NFH területi szervei az igazgató által vezetett regionális felügyelőségek. A felügyelőségek szervezeti egységei a - regionális felügyelőségek székhelyén kívüli - megyeszékhelyeken működő kirendeltségek.

Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, másodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

Melyek az NFH alapvető feladatai?

Az NFH központi szerve útján

 1. véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tehet a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;
 2. közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában
 3. irányítja a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
 4. laboratóriumi vizsgálatokat végezhet.

Mikor jár el a fogyasztóvédelmi hatóság?

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizheti

 1. az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 2. a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfelelőségi jelölésére,
 3. a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 4. a fogyasztói panaszok intézésére,
 5. a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 6. a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 7. a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Milyen szabályok vonatkoznak a jogsértés elévülésére? Vizsgál-e a hatóság például olyan esetet, amely négy évvel ezelőtt történt?

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés bekövetkezését követő három éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

Milyen jogosultsággal rendelkezik az NFH az általános szerződési feltételek tekintetében?

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt. Az NFH közérdekű kereset indítására is jogosult.

Mely szankciókat alkalmazhatja a hatóság?

Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:

 1. elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
 2. megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
 3. a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást,
 4. feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,
 5. elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását vagy visszahívását,
 6. elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmisítését,
 7. elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges,
 8. megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását, illetve
 9. fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Mi befolyásolja a jogsértés súlyát?

A jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az alapozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban előírt egyéb feltételekkel végzi-e. A bírság összege 15 ezer forinttól 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

Mit jelent az, hogy az NFH szabálysértési hatóság?

Az NFH szabálysértési hatóságként is eljár a szabálysértési törvény alapján, ennek keretében jogosult próbavásárlást végezni. Szabálysértési hatóságként lép fel például, rossz minőségű termék forgalomba hozatala, vásárlók megkárosítása (hamis mérés, számolás vagy áru minőségének megrontása), minőségi kifogás szabálytalan intézése, áru hamis megjelölése, kereskedésre vonatkozó szabályok (árukapcsolás, áru jogosulatlan visszatartása, vásárlók könyvének kezelésével, illetve az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek) megsértése esetén.

Milyen feladatokkal rendelkezik a hatóság a fogyasztók biztonságának és egészségének védelme érdekében?

A hatóság őrködik a fogyasztók biztonsága és egészsége felett, jogosult mintavételre.

A forgalomba hozott veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények, valamint a csomagolás alkalmasságát, minőségét a hatóság ellenőrzi. Az NFH vizsgálja a CE jelölés alkalmazásával kapcsolatos szabályok betartását, az építési termékek műszaki követelményeinek teljesítését, a termékre vonatkozó megfelelőség igazolás meglétét, működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert, laboratóriumi vizsgálatokat végezhet. A kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a fogyasztóvédelem tekintetében az NFH végzi.

A reklámok és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatában kap-e szerepet a hatóság?

A gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén az NFH jogosult eljárásra. Szintén rendelkezik hatáskörrel a fogyasztóvédelmi hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szankcionálására. A gyógyszerek és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek reklámozására és ismertetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az NFH mellett szakhatóságként közreműködik az Országos Gyógyszerészeti Intézet is.

Melyek az NFH élelmiszerekkel kapcsolatos feladatai?

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával a fogyasztóvédelmi hatóság ezen területet érintő feladatai csökkentek. Az NFH eljárhat például az élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén. Szabálysértési hatóságként járhat el rossz minőségű termék forgalomba hozatala, élelmiszer minőségének megrontása, élelmiszer jogosulatlan előállítása, forgalomba hozatala, élelmezés-egészségügyi szabálysértés (élelmiszer vagy ital előállítására, átvételére, csomagolására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-biztonsági előírást tartalmazó szabályszegés) esetén.

Kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésében rendelkezik-e hatáskörrel az NFH?

A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, azonban a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a vásárlók könyvének alkalmazásával, az üzlet nyitvatartási idejének, valamint kereskedelmi és fizető-vendéglátó szálláshely osztályáról, illetve a falusi szálláshely minősítéséről való vendég-tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Szintén az NFH jár el, ha a kereskedő nem biztosítja, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát az üzletben ellenőrizhesse.

Az NFH szabálysértési hatóságként jár el számos, kereskedelmet érintő területen, melyről a fentiekben ejtettünk szót.

A hírközlés területén milyen jogosultsággal rendelkezik az NFH?

A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni hírközlési törvény rendelkezéseinek megsértése esetén a szolgáltató ügyfélszolgálatának működése, továbbá az általános szerződési feltételek hozzáférhetővé, illetve elérhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala tekintetében.

Eljárhat-e a hatóság a dohányzási tilalommal kapcsolatos jelölések és a dohánytermékek és szeszesital árusítása kapcsán?

Igen. A táblák, piktogramok, jelölések megfelelőségét, valamint a dohánytermékek és a szeszesital árusítását az NFH is ellenőrzi.

Milyen feladatai vannak az NFH-nak az utazásszervező tevékenység kapcsán?

A hatóság vizsgálhatja, hogy az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt - az utas rendelkezésére bocsátotta-e, valamint, hogy a szolgáltatás díjának esetleges emelésekor, a díjemelés indokát az utassal közölte-e a szolgáltató. Szintén az NFH jár el jogosulatlan utazásszervezés és utazásközvetítés esetén. Jogosulatlan idegenvezetői tevékenység és szálláshely szolgáltatás esetén az NFH bírságot szab ki.


A központi szerv elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Honlap: www.nfh.hu

Területi felügyelőségek elérhetőségei: 

http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti